Kancelaria Adwokacka | POLITYKA PRYWATNOŚCI I INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
16049
page-template-default,page,page-id-16049,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administrator

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” Strony Internetowej https://reichelt.com.pl/, udostępnionej pod adresem URL: https://reichelt.com.pl/  wraz z dalszymi podstronami, zwanej dalej „Stroną”. Strona jest zarządzany przez spółkę REICHELT I PARTNERZY SPÓŁKA ADWOKACKA sp.p., ul. Młyńska 4/1, 61-729 Poznań, posługującą się numerami: KRS: 0000023415, NIP: 7781392552, sekretariat@reichelt.com.pl (dalej także jako „Spółka”, „Administrator”, „Kancelaria”) będącą Administratorem Danych Osobowych.

 

 1. Wstęp

W części opisującej politykę prywatności, informujemy o warunkach zbierania, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych Użytkowników Strony, zwanych dalej „Użytkownikami”. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. W dokumencie wymieniamy również stosowane technologie, które wiążą się z przetwarzaniem danych. Są to przykładowo: obsługa pamięci przeglądarki, geolokalizacja, czy tagi pikselowe.  W zakresie polityki plików cookies, informujemy o warunkach przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnych urządzeniach Użytkowników końcowych. Za Użytkownika końcowego uznaje się osobę fizyczną lub podmiot, korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi, dla zaspokojenia własnych potrzeb.

 

 1. Przestrzeganie norm

Realizując nadrzędny cel jakim jest poszanowanie prywatności Użytkowników, staramy się dochować wszelkiej należytej staranności. Aby sprostać temu założeniu, realizujemy normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Są to w szczególności:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”);
 • ustawa z 2018 roku o ochronie danych osobowych (która zastąpiła ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych);
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 

W szczególności, czynimy należyte starania, aby dane osobowe Użytkowników były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Dane przetwarzane przez Administratora są przechowywane są na (1) wewnętrznych, (2) zewnętrznych, bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie własnej infrastruktury albo umów zawartych przez Administratora. Umowy te uwzględniają właściwy poziom zabezpieczenia danych.

 

 1. Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO w sprawie przetwarzania danych osobowych

 

 • Jeśli jesteś naszym Klientem albo Kontrahentem – pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych uzyskasz w Kancelarii, albo w formie załącznika do zawieranej z nami umowy obsługi prawnej.
 • Jeśli jesteś naszym przeciwnikiem procesowym, dłużnikiem – informację o przetwarzaniu danych osobowych uzyskasz w Kancelarii, a także poniżej.
 • Jeśli jesteś Użytkownikiem naszej Strony, potencjalnym klientem, albo nie potrafisz sklasyfikować się w w/w ramach – informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz poniżej.

 

 

 

Niniejsza Polityka Prywatności spełnia wymogi obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO.

 

 • Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników w celu:
  1. prowadzenia korespondencji za pomocą formularza e-mail i/lub adresów e-mail z których korzysta Administrator – w zakresie bieżącego kontaktu, informacji o usługach Kancelarii, udzielania odpowiedzi na zapytani, przesyłania ofert. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, względnie realizacja usługi oraz czynności prowadzące do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. realizacji umowy, zamówienia, usługi albo innego celu który Administratora dla Użytkownika realizuje. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, względnie czynności prowadzące do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  4. marketingu – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Jeśli jesteś przeciwnikiem procesowym, dłużnikiem, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych może być wykonanie przez nas umowy obsługi prawnej naszego klienta obejmujące spór z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)  gdzie działamy w formie albo Administratora danych (jeśli samodzielnie decydujemy o sposobie przetwarzania danych) albo procesora (jeśli wykonujemy dyspozycje naszego klienta), bądź też uzasadniony interes naszego klienta jako administratora w ramach sporu sądowego / pozasądowego polegający na dochodzeniu roszczeń. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

 • Zakres przetwarzanych danych zależy od ww. celu oraz tego jakie dane zostały nam przekazane. Dla przykładu – w ramach formularza kontaktowego przetwarzane dane to imię i nazwisko; e-mail; telefon; ewentualne dane w załączniku treści wiadomości. Dane osobowe przetwarzane przy korespondencji e-mail obejmują te dane które nam dobrowolnie podano (np. imię i nazwisko; nr telefonu; e-mail). W przypadku procesów sądowych, windykacji, dane te będą najczęściej obejmowały dane udostępnione nam przez klienta niezbędne dla sądowego / pozasądowego dochodzenia roszczeń (oznaczenia strony, numery identyfikacyjne, dane z umów itp.).

 

 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji;

 

 • Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że Użytkownik nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże z zastrzeżeniem, że w takim przypadku skorzystanie z konkretnej usługi (np. formularza kontaktowego, newslettera) może być niemożliwe;

 

 • Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane i przechowywane przez okres który Administrator podaje każdorazowo przy pozyskiwaniu danych, a przypadku braku podania tego okresu – przez okres niezbędny dla wykonania umowy, realizacji usługi, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Jeżeli podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda – wówczas dane nie będą przechowywane po wycofaniu tej zgody, poza przypadkami szczególnymi wskazanymi w RODO. Administrator może bowiem przechowywać dane przez dłuższy okres gdy wynika to obowiązku nałożonego na Administratora;

 

 1. Podstawa przetwarzania danych osobowych drogą elektroniczną

Nie przetwarzamy tych danych osobowych po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, jednakże z zastrzeżeniem możliwości dalszego wykorzystywania tych spośród wymienionych danych, które są:

 • niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
 • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
 • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

Pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 18 pkt 1, 2, 5 i art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 

 1. Powierzenie i udostępnianie danych osobowych

W zależności od tego jakie dane Użytkownik udostępnił Administratorowi i z jakich usług Użytkownik korzysta (np. sklep Internetowy) odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty:

 1. dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, w tym w celu obsługi Strony;
 2. świadczące usługi pocztowe/kurierskie;
 3. świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;

 

Nie udostępniamy zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.

 

 1. Uprawnienia Użytkownika / Kontrahenta / Klienta / przeciwnika procesowego (oraz ich reprezentantów)

Jeśli jesteś podmiotem/osobą której dane osobowe przetwarzamy masz prawo: (1) dostępu do treści swoich danych, (2) ich sprostowania, (3) ich usunięcia, (4) ograniczenia ich przetwarzania, (5) przenoszenia danych. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań oraz ich przesłane Administratorowi na adres e-mail: sekretariat@reichelt.com.pl.

 

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz zwrócić się do Administratora mailowo na adres sekretariat@reichelt.com.pl z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, jeżeli sądzisz, że Administrator przetwarza Twoje dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 1. Pamięć podręczna

Świadcząc usługi na rzecz Użytkowników, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej przeglądarki, aplikacji lub urządzenia Użytkownika. Korzystanie to polega na przechowywaniu danych w pamięci przeglądarki, zainstalowanej w urządzeniu Użytkownika. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi sesjami Użytkownika. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze Strony, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane ze Strony, obciążając tym samym łącze internetowe Użytkownika.

 

 1. Tag pikselowy

My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies, możemy korzystać z funkcjonalności tagów pikselowych. Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności Użytkownika na stronie internetowej.

 

 1. Pliki cookies

Polityka przetwarzania plików cookies będzie objęta osobną informacją publikowaną na Stronie. Tymczasowo zachęcamy do odwiedzenia strony: https://wszystkoociasteczkach.pl/.

 

 1. Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania

Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

 

 1. Zmiany Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. W takim przypadku, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji.

 

 1. Kontakt i zgłoszenia

Nieustannie czynimy wszystko, by przetwarzać dane osobowe Użytkowników, klientów, kontrahentów, przeciwników procesowych i innych osób trzecich z dochowaniem najwyższych standardów. Dlatego posiadamy wdrożony system niezwłocznej reakcji na sytuacje zagrożeń tych standardów. W przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia lub naruszenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, przy użyciu poniższych danych:

 

REICHELT I PARTNERZY SPÓŁKA ADWOKACKA sp.p.

 1. Młyńska 4/1, 61-729 Poznań

Email: sekretariat@reichelt.com.pl

Tel: +48 61 855 74 80

Fax: +48 61 851 66 10

 

Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu.

 

Top